Logo Tuinwinkel de Boshommel

Algemene Verkoopvoorwaarden Tuinwinkel de Boshommel


Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

  • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsverhouding tussen de Klant en Tuinwinkel De Boshommel. Gebruikmaking van de diensten en/of aanschaf van producten van Tuinwinkel De Boshommel veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, en ook de acceptatie hiervan;
  • Overeenkomst: iedere (koop-)Overeenkomst die Tuinwinkel De Boshommel met de Klant aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;
  • De Klant: het bedrijf of de consument die bij Tuinwinkel De Boshommel Producten koopt of Diensten afneemt;
  • Partijen: Tuinwinkel De Boshommel en de Klant gezamenlijk;
  • Producten/Diensten: Alle producten en diensten die Tuinwinkel De Boshommel levert, in ieder geval zijnde: tuinbenodigdheden, planten, zaden, tuin- en potgrond, kweekbenodigdheden voor een moestuin, potten, (planten-)bakken, dierbenodigdheden en bloembollen;
  • Website: De website https://deboshommel.nl;
  • Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
  • Overmacht: elke van de wil van Tuinwinkel De Boshommel onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Tuinwinkel De Boshommel of door haar ingeschakelde derden en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Tuinwinkel De Boshommel niet kan worden gevraagd;
  • Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);
  • Tuinwinkel De Boshommel: De eenmanszaak Tuinwinkel De Boshommel is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 88230937 en is gevestigd aan de Asselsestraat 24, 7311EL te Apeldoorn.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere (koop-)overeenkomst tussen Tuinwinkel De Boshommel en de Klant en op elk Product en/of elke Dienst zoals door Tuinwinkel De Boshommel wordt aangeboden.

2.2         De Algemene Voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3         Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.4         Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 

Artikel 3 De totstandkoming van de overeenkomst

3.1         De Overeenkomst tussen de Klant en Tuinwinkel De Boshommel komt tot stand op het moment dat de Klant een aankoop doet in de winkel, wanneer de Klant zich aanmeldt voor een cursus of wanneer de Klant advies inwint bij Tuinwinkel De Boshommel.  

3.2         Tuinwinkel De Boshommel heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst met een Klant te annuleren.

3.3         Als de tussen Partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is Tuinwinkel De Boshommel hier niet aan gebonden en wordt Tuinwinkel De Boshommel in staat gesteld deze fouten te herstellen.

 

Artikel 4. Annulering, opzegging en wijziging van de Overeenkomst

4.1         Als er geen sprake is van een koop in de fysieke winkel van Tuinwinkel De Boshommel, dan kan de Klant de Producten binnen 8 dagen retourneren, met uitzondering van planten.

4.2         Wanneer er sprake is van een Product dat voor de klant op verzoek wordt besteld, dan geldt geen retourrecht.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1         Overeengekomen tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5.2         Betaling vindt plaats door betaling in de winkel van Tuinwinkel De Boshommel. Betalingen kunnen per pin gedaan worden.

5.3         Tuinwinkel De Boshommel geeft cadeaubonnen uit. De voorwaarden van de cadeaubon staan op de cadeaubon beschreven. Een cadeaubon moet binnen 2 jaar na uitgiftedatum besteed worden. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

 

Artikel 6. De kwaliteit van de Producten   

6.1         De Producten voldoen aan de Overeenkomst en aan de daarbij behorende specificaties. Op elk Product dat Tuinwinkel De Boshommel aan de Klant levert, is de wettelijke garantie van toepassing. De termijn van de garantie is afhankelijk van het betreffende Product. Op het uitkomen van bloembollen en zaden wordt geen garantie gegeven. Bij vragen over de garantietermijn kan de Klant contact opnemen met Tuinwinkel De Boshommel.

6.2         Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen moeten binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Tuinwinkel De Boshommel worden gemeld op info [at] deboshommel [punt]nl.

6.3         Als de Klant zijn reclamerecht gebruikt, dan zal de Klant gemotiveerd het gebrek dienen aan te tonen indien daartoe verzocht wordt door Tuinwinkel De Boshommel om de ingediende reclames te controleren.

6.4         Klachten over Producten geven nooit het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

 

Artikel 7.  Overmacht

7.1         Als Tuinwinkel De Boshommel door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft hij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Tuinwinkel De Boshommel tot enige schadevergoeding tegenover de Klant is gehouden.

7.2         Een niet aan Tuinwinkel De Boshommel toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt als de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 30 dagen te bedragen.

7.3         Als de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Tuinwinkel De Boshommel, noch de Klant de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Tuinwinkel De Boshommel tot prestatie wordt opgeschort zonder dat tegenover de Klant tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1         Tuinwinkel De Boshommel is niet aansprakelijk voor letselschade, gevolgschade, indirecte schade of geleden verlies. Schade als gevolg van het gebruik van door Tuinwinkel De Boshommel geleverde Producten is uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Tuinwinkel De Boshommel.

8.2         De Klant is zelf aansprakelijk voor schade aan de Producten als gevolg van de door hem of door hem in gebruik nemen van de Producten.  

8.3         Alle aanspraken van Klant vanwege tekortschieten aan de zijde van Tuinwinkel De Boshommel vervallen als deze aanspraken niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Tuinwinkel De Boshommel binnen één jaar nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

8.4         Mocht Tuinwinkel De Boshommel aansprakelijk zijn voor enige door de Klant geleden schade, dan is deze schade beperkt tot het bedrag dat onder de verzekering van Tuinwinkel De Boshommel voor vergoeding in aanmerking komt. Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van Tuinwinkel De Boshommel beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,-.

 

Artikel 9 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

9.1         Tuinwinkel De Boshommel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Klant en zal deze slechts volgens de in de branche geldende normen en wettelijke bepalingen gebruiken. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info [at] deboshommel [punt]nl.

9.2         Persoonsgegevens die door de Klant aan Tuinwinkel De Boshommel worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of Overeenkomst. De volgende leden worden van dit artikel worden gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

9.3         Tuinwinkel De Boshommel verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de Klant persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Tuinwinkel De Boshommel zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Klant is vastgesteld. Tuinwinkel De Boshommel zal de Klant op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van Tuinwinkel De Boshommel tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet al in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende Overeenkomst zijn genoemd.

9.4         Ten aanzien van de in dit artikel genoemde verwerkingen zal Tuinwinkel De Boshommel  zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
De verplichtingen van Tuinwinkel De Boshommel die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Tuinwinkel De Boshommel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

9.5         Tuinwinkel De Boshommel zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

9.6         In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Tuinwinkel De Boshommel de Klant daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
Tuinwinkel De Boshommel zal de Klant waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden tegenover de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

  

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1       Op elke Overeenkomst tussen Tuinwinkel De Boshommel en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2       Tuinwinkel De Boshommel heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de Klant hierover informeren. De meest actuele versie is te vinden op de website https://deboshommel.nl;.

10.3       Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Tuinwinkel De Boshommel en de Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Artikel 11. Wijziging

11.1       Tuinwinkel De Boshommel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Tuinwinkel De Boshommel zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

 

Artikel 16. Reparatieclausule nietigheden

16.1       Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

16.2       Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling - vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

16.3       Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

Datum laatste wijziging: 13-02-2023, Tuinwinkel De Boshommel